โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : กิตติภณ ใจคำต๋า
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : สุชาติ อุตวรรณ์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษาฯ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : บุญธรรม ยาธรรมมาตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : มานพรัตน์ ไชยสุ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : ละเอียด ยานันติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : เต้ง ใจยะคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : เตือน วงศ์คำปัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : จรัล ปันแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : อนันต์ เงาเดช
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา