โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
     พระเจดีย์  เป็นองค์พระธาตุเจดีย์วัดเวียงใต้ ซึ่งเป็นที่สักการบูชา)ของชาวตำบลเมืองยาว เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนให้มีความรักความสามัคคีของหมู่คณะ เป็นสัญลักษณ์แทนโรงเรียนบ้านเวียงใต้  ซึ่งเป็นโรงเรียนเดิมที่ยุบรวม   ส่วนแสงรัศมีเปรียบเสมือนแสงสว่างทางปัญญาของนักเรียนทุกคน
     ดอกบัว  เป็นดอกบัวที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ เป็นบัวที่พ้นน้ำ  อันหมายถึง  บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยพลังความคิด พลังปัญญา มีอัจฉริยะภาพ มีความเฉลียวฉลาดทางปัญญา