โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางรุ่งทิวา แพทย์รักษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวิตรี ปันแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางรัชนี ทองสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3