โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
ความหมายของชื่อโรงเรียน
     เมืองยาววิทยา  มาจากชื่อของตำบลเมืองยาว ที่มีหมู่บ้านอาศัยอยู่ตามลำห้วยแม่ยาว เป็นลำน้ำ      ที่ไหลตลอดปีเป็นลำน้ำที่กั้นเขตแดนของตำบลเมืองยาวและตำบลเเม่สัน ตำบลเมืองยาว  มี 15 หมู่บ้าน และเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้สายน้ำและทุ่งนาที่ปลูกข้าวพันธุ์ดีได้ผลผลิตสูงเมืองยาววิทยาเป็นชื่อของโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสประจำตำบลเมืองยาวมีตำนานเล่าขานมานาน เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง  มาแต่อดีตมีวัฒนธรรมอันล้ำค่า           
     โรงเรียนเมืองยาววิทยา เปลี่ยนชื่อมาจากโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  ซึ่งโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีได้ยุบโรงเรียนบ้านนาบัว และโรงเรียนบ้านเวียงใต้มาเป็นโรงเรียนเดียวกันเมื่อ วันที่  11  กรกฎาคม  2544   (ตามคำสั่งของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง)
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนเมืองยาววิทยาตั้งขึ้นเมื่อ   วันที่ 19  มกราคม  พ.ศ. 2513   เดิมชื่อโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ตั้งขึ้นโดยการยุบรวมและย้ายโรงเรียน 2 แห่งคือโรงเรียนบ้านเวียงใต้และโรงเรียนบ้านนาบัวมาเปิดทำการสอนที่ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 11  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  โดยมีนายเจริญ  ณ น่าน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
          วันที่ 16  สิงหาคม  พ.ศ.  2514 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบ ป.1ก  จำนวน 2 หลัง ขนาด 4 ห้องเรียนโดยได้รับอนุมัติงบประมาณหลังละ 50,000  บาทและได้รับงบประมาณจำนวน 25,000 บาท  ก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง
          วันที่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2515   นายแสวง  เหล่าจันตา ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
          พ.ศ.  2516   ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 160,000 บาทสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ข  จำนวน 1 หลัง  และได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  2  หลัง ขนาด  2 ห้องนอน  ใช้งบประมาณหลังละ 30,000  บาท
          พ.ศ. 2517  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  ก่อสร้างบ้านพักครู  จำนวน 1  หลัง  ใช้งบประมาณ 35,000 บาทและได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.30 พิเศษ 1 ชุดความจุเฉลี่ย 30 ลบ.ม. ใช้งบประมาณ36,000 บาท    
             พ.ศ. 2518  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  ก่อสร้างอาคารหอประชุม  1  หลัง  ใช้งบประมาณ 173,900  บาท  และสร้างบ้านพักครู 3 หลัง  ขนาด  2  ห้องนอน ใช้งบประมาณหลังละ 35,000  บาทและได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบองค์การฯขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1  หลัง ใช้งบประมาณ 35,000 บาท
          พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  จำนวน 190,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.1ข จาก 4 ห้องเรียนเป็น 7  ห้องเรียน
          พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 55,000 บาทก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 1 หลังและได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบองค์การฯ ขนาด 4 ที่นั่ง 1 หลัง ใช้งบประมาณ 35,000  บาท
              วันที่ 1  มกราคม  2522 นายดำรง  ปงคำปัน  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านป่าเหียง  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
         พ.ศ. 2523 มีพระราชบัญญัติการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2523 มีผลให้ต้องโอนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีซึ่งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  และได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.30 พิเศษ 1 ชุด ความจุเฉลี่ย 30 ลบ.ม. ใช้งบประมาณ 50,000  บาท
         พ.ศ.  2533  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 1,000,000 บาท ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/26 ขนาด 14 × 32 เมตร จำนวน 1 หลัง
         พ.ศ.  2537  ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา
          พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 1,040,000 บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
          วันที่ 21  ธันวาคม พ.ศ. 2543  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง   นายธนนท์   ชาวเขลางค์  ให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี   
          พ.ศ.  2544  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปางได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีเป็นโรงเรียนเมืองยาววิทยา เนื่องจากเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอน 3 ระดับ และเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลเมืองยาว ในปีนี้ได้ระดมเงินบริจาคจากราษฎรในเขตบริการทั้ง 5  หมู่บ้าน ก่อสร้างศาลากองอำนวยการ ณ บริเวณสนามกีฬา ใช้เงินทั้งสิ้น 150,000 บาท
          พ.ศ. 2546  ได้โอนกิจการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนเมืองยาววิทยาจึงโอนกิจการไปสังกัดใหม่ด้วย และอยู่ในการดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 และทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1ได้อนุมัติการปรับปรุงและกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเมืองยาววิทยาจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
          พ.ศ. 2548  ได้ระดมเงินบริจาคจากราษฎรในเขตบริการทั้ง 5 หมู่บ้าน จำนวน 560,000 บาทก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐบล๊อกด้านหน้าโรงเรียน  ความยาว 350 เมตรและก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนใหม่
          พ.ศ.  2550   ได้ประสานขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาวอนุมัติงบประมาณ จำนวน 592,700  บาท  ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4  เมตร  ยาว363 เมตร ตามโครงการป้องกันและลดภาวะมลพิษต่อสุขภาพนักเรียน
          พ.ศ.  2551  ได้ระดมเงินบริจาคจากราษฎรในเขตบริการทั้ง 5 หมู่บ้าน ก่อสร้างสนามเซปักตะกร้อ 1 สนาม ใช้เงินก่อสร้างทั้งสิ้น  17,000  บาท
         พ.ศ. 2552 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือได้นำนักเรียนมาเรียนรวมที่โรงเรียนเมืองยาววิทยา จำนวนนักเรียน 52 คน ครู 5 คน
          วันที่ 26  ธันวาคม  พ.ศ.  2552  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1 ได้แต่งตั้ง
นายศุภวัช   จำฟู  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา และได้งบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  1  สนาม   ใช้งบประมาณ 140,000  บาท    ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ นักเรียนชาย 4 ที่/49 งบประมาณ43,3000  บาท  และสร้างส้วมแบบนักเรียนหญิง 4 ที่/49 งบประมาณ 334,000  บาท
พ.ศ. 2553 ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 100,000 บาท
          พ.ศ. 2554 ได้ระดมเงินบริจาคจัดซื้อเก้าอี้ไว้ในหอประชุมใหญ่ จำนวน 303 ตัว จำนวนเงิน  35,000 บาท ระดมเงินบริจาคปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารและจัดทำโต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหาร จำนวนเงิน 45,000  บาท ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานเพื่อใช้เป็นห้องประชุมเล็ก งบประมาณ 17,000 บาท ได้รับงบประมาณซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ป1ข งบประมาณ120,000  บาท   ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และจัดซื้อคอมพิวเตอร์ รุ่น CL10 TYPE1  งบประมาณ 346,800  บาท และในปีนี้ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 ชุด พร้อมปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ในอาคารเรียนมัธยมศึกษา จาก กสทช.และบริษัท เอ ไอ เอ็น โกลบอลคอมจำกัด
พ.ศ. 2555 ได้รับจังบประมาณ ปรับปรุงห้องอัจฉริยะศูนย์การเรียนรู้สู่สากล โดยจัดซื้อกระดานอัจฉริยะและระบบควบคุม งบประมาณ 488,500 บาท
          วันที่  1  ธันวาคม   พ.ศ. 2557   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1  ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายภูชิชย์    ทาวงศ์มา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปันเต้า ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา และได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมแผ่นผ้าเพดานอาคารเรียน จำนวน  10  ห้องงบประมาณ  332,000  บาท
          พ.ศ. 2558  ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียน  งบประมาณ ก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 สนาม งบประมาณ  774,000  บาท
          พ.ศ. 2559  ได้รับอุดหนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน  1 หลัง งบประมาณ  389,000  บาท  และงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 200,000  บาท
          พ.ศ. 2560  ได้รับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียน 3  หลัง และโรงอาหาร 1 หลัง งบประมาณ 430,000  บาท
          พ.ศ. 2561  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา  งบประมาณ  31,000  บาท
          พ.ศ. 2562  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ(โรงอาหาร)  งบประมาณ  224,000  บาท  
          พ.ศ. 2562 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 130,000 บาท
          วันที่ 5 มิถุนายน  พ.ศ. 2563  ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้มีคำสั่ง  แต่งตั้ง นายอนันต์   เงาเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง  อำเภอห้างฉัตร  ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา
           ปัจจุบัน  นายอนันต์  เงาเดช  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา
จัดการศึกษา 3 ระดับ  คือ ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยมีโรงเรียนบ้านเวียงเหนือมาเรียนรวม   ถือว่าเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับเต็มรูปตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545