โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกาญจนา มณีมูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวณัฏฐธิดา ขัติขาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวศิริอร ศรีราษฎร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1