โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายจรัล ปันแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

ว่าที่ร้อยตรีหญิง จันทร์จิรา อินต๊ะกัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางอัศศิริ จันตา
ครูอัตราจ้าง