โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศรสวรรค์ คณะเลิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2