โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกชกร สถาพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณศร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4