โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายประยูร แลกันทะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4