โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2514
งบประมาณ : 50,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ : 350,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 104,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2514
งบประมาณ : 50,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2517
งบประมาณ : 40,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 40,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2518
งบประมาณ : 40,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 40,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 40,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ ฝ30 พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2517
งบประมาณ : 36,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ ฝ30 พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2517
งบประมาณ : 36,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ ฝ30 พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2517
งบประมาณ : 360,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 37,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม นักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 336,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม นักเรียนชาย 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 442,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 85,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 85,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 592,700
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 137,900
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ 205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 1,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 137,900
เพิ่มเติม..