โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
ความปลอดภัยในสถานศึกษา
01-คู่มือความปลอดภัยสถานศึกษา
08-คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความ
06-คู่มือความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า
05-คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่
04-คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวด
03-คู่มือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด
02-คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19
07-คู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน