โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
ข่าวประชาสัมพันธ์
(อ่าน 17) 23 ต.ค. 64
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา (อ่าน 23) 30 ก.ย. 64
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา (อ่าน 36) 26 ก.ย. 64
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระดานโปรแกรมหุ่นยนต์เก็บอุปกรณ์ (อ่าน 29) 19 ส.ค. 64
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ROSE MYW MODEL (อ่าน 1) 03 ส.ค. 64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2563 (อ่าน 16) 19 ก.ค. 64
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 14) 19 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองยาววิทยา เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID ๑๙ ) (อ่าน 35) 08 ก.ค. 64
คู่มือปฏิบัติการ ในสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเมืองยาววิทยา (อ่าน 10) 24 พ.ค. 64
การประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 86) 23 พ.ค. 64
โรงเรียนเมืองยาววิทยาพบผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 55) 23 พ.ค. 64
แจ้งเปิดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 55) 22 พ.ค. 64
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) โรงรียนเมืองยาววิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 (อ่าน 22) 22 พ.ค. 64
ขอความกรุณา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ (Thai Save Thai) (อ่าน 51) 20 พ.ค. 64
การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 71) 29 เม.ย. 64
ผลการสอบทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 58) 29 เม.ย. 64
การสอบปลายภาคเรียน และการสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 65) 29 มี.ค. 64
ผลงานโรงเรียน ด้านการกีฬา (อ่าน 96) 15 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 63) 13 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองยาววิทยา (อ่าน 135) 05 ม.ค. 64