โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นจังหวีัดลำปาง 31840
>งานบริหารทั่วไป 31926
>งานบุคคล 31924
>งานงบประมาณ 31923
>งานวิชาการ 31926
แบบประเมินไทยเซฟไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.59 KB 100565
แผนเผชิญเหตุ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 100567
แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 100563
ประกาศกระทรวงฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 100564
สมุดบันทึกคุณภาพผู้เรียนมยว ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 276.62 KB 100604