โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นจังหวีัดลำปาง 55105
>งานบริหารทั่วไป 55211
>งานบุคคล 55204
>งานงบประมาณ 55225
>งานวิชาการ 55211
แบบประเมินไทยเซฟไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.59 KB 123827
แผนเผชิญเหตุ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 123831
แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 123825
ประกาศกระทรวงฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 123826
สมุดบันทึกคุณภาพผู้เรียนมยว ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 276.62 KB 123868