โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 7
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นจังหวีัดลำปาง 55117
>งานบริหารทั่วไป 55216
>งานบุคคล 55216
>งานงบประมาณ 55238
>งานวิชาการ 55220
แบบประเมินไทยเซฟไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.59 KB 123834
แผนเผชิญเหตุ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 123833
แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 123826
ประกาศกระทรวงฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 123834
สมุดบันทึกคุณภาพผู้เรียนมยว ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 276.62 KB 123869